LABORAL

Tràmits en l'àmbit laboral pels nostres graduats socials, a disposició d'empreses i particulars.

A la nostra assessoria, aconsellem als clients en diferents matèries:

- VIA JUDICIAL: Representació davant els Tribunals de lo Social, (1º Instància), en tot tipus de procedimients laborals i de seguretat social de treballadors i/o empresaris, Entitats: acomiadaments, reclamació de quantitat, drets, drets fonamentals, prestacions, etc. davant empreses, administració, entitats, corporacions,..etc. Representació davant el Tribunal Superior de Justícia o el que correspongui en funció del pleit i la seva naturalesa que realitzi les funcionss de segona instància, per formular, presentar y representar a les parts en el Recurs de Suplicació.

- VIA ADMINISTRATIVA: Representació y direcció tècnica de procedimient davant: Inspecció de Treball (inspeccions, recursos, actes de infracció), centres de conciliació, reclamacions prèvies a la via jurisdiccional de lo Social. Prestacions Contributives i no contributives. Ajuts socials.

- INSS: Solicitut i tramitació de pensions (incapacitat, invalidesa, jubilació, viudetat, orfandat, maternitat, paternitat); tramitació de documents i procedimients específics per a la cobertura sanitària de ciutadans o de treballadors.

- TRESORERIA: Procedimients d'afiliació, cotizació, reclamació de quotes, d'ingressos i o pagaments, recaudació, etc.

- IMSERSO I Serveis Socials: Solicitut i tramitació d'ajuts socials, qualificació de minusvalies.

- ESTRANGERIA: Solicitut de permisos de treball i residència, agrupació familiar, contingents-etc.

- PREVENCIO DE RISCOS: Assessorament i gestió en prevenció de riscos.

- AUDITOR LABORAL: estudis y dictàmens

- PERIT LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL, davant els Tribunals de Justícia.

- CONCILIACIONS: Conciliadors en conflictes col·lectius, convenis.

- MEDIACIO: mediació fora de l'esfera judicial, per que les parts que mantinguin un pleit o discordància, puguin arribar a un acord.

- SERVEIS A EMPRESES: Els graduats Socials, assesoren i gestionen la major part de les pymes, tant en matèria laboral i de seguretat social, comptabilitat, impostos, prevenció de riscos- Representant inclú davant els organismes administratius i judicials.

- SERVEIS A TREBALLADORS: Assesoren als treballadors, i representen davant l'administració o jutjats, en reclamació de drets, quantitat, acomiadaments, prestacions, -etc.

- SERVEIS A INSTITUCIONS, ORGANITZACIONS, ENTITATS, etc,, en matèria Laboral i de Seguretat Social, fiscalitat, etc.

La nostra funció davant la justícia és processal en tots els tràmits del procedimient. Som representants tècnicos de la parte, a qui també de manera fàctica, protegeix, defensa i representa aplicant els coneixements especials de la ciència jurídica laboral, d'acord a la lex artis.