Comunitats

La nostra Administració de Comunitats i Finques, es basa en donar el millor servei als propietaris, oferint-los les següents facilitats:

-Convocatoria i assistència a les juntes ordinàries i a les extraordinàries (a petició del president) així com la seva transcripció al llibre d´actes i la seva notificació a tots el copropietaris.

-Junta extraordinària a l´any, sempre i quan la finca ho requereixi.

-Execució dels acords adoptats i enviament de circulars informatives a tots el veïns sobre les actuacions realitzades.

-Supervisió dels contractes de manteniment que siguin vigents.

-Seguiment de totes les obres de reparació.

-Evaluar i presentar a la comunitat de propietaris les millors ofertes de proveïdors que en cada moment necesiti aquesta, i contrastar la seva eficàcia i eficiència.

-Reparacions ordinàries: S´atendran el avisos comunicats a l´administració, prèvia verificació dels mateixos, traslladant-los a les companyies asseguradores, en el seu cas, u ordenant les reparacions que facin falta a professionals qualificats. Per tot aixó es portarà un llibre de registre d´avisos a la oficina de l´administració.

-Reparacions i/o millores extraordinàries: Es procedirà a prendre les mesures urgents, convocant a la Junta, per aprovar les obres oportunes i la manera de recaudar els fons necessaris, tenint l´administració el càrreg de l´execució de les obres que fossin aprovades i de l´expedició  i cobrament de les corresponents derrames.        

-Tramitació de les subvencions a les que podria acollir-se la Comunitat com a consequència de la realització d´aquestes obres

-Sinistres: Gestionem la tramitació de sinistres, que poguessin succeir a la seva Comunitat, amb la companyia asseguradora de la Comunitat, realitzant un seguiment continuu, fins a la seva total resolució.