Estalvi

Estalvi personal

Amb aquest producte podeu treure una bona rentabilitat als seus estalvis i fer realitat els seus projectes amb total seguretat: la carrera dels seus fills, la reforma de la casa, el viatge dels seus somnis, etc. El client decideix el termini i la quantitat que vol estalviar, amb la tranquilitat de poder recuperar el capital en qualsevol moment. Atractiva rentabilitat, amb un interès mínim garantit.

 
Descripció

Es una assegurança d'estalvi de durada determinada pel Prenedor al moment de la contractació, la finalitat de la qual és garantir un capital una vegada arribada la data de venciment.

Es caracteritza per combinar garantia de tipus d'interès, amb llibertad en quan a la durada i import de les primes anuals i que garanteix prestació també en cas de defunció.

 
Particularitats

EN CAS DE VIDA DE L'ASSEGURAT AL VENCIMENT DE LA PÒLISSA

Es pagarà a l'assegurat el capital que correspongui a les primes pagades i la rentabilitat generada per aplicació del tipus d'interès tècnic a cada moment durant la durada de l'assegurança.

EN CAS DE MORT DE L'ASSEGURAT

Es pagarà als beneficiaris el 100% de la Provisió Matemàtica més un capital adicional igual a la menor de les següents quantitats:

o     1.1% de la mencionada Provisió Matemàtica

o     1.000 o 500 euros si l'assegurat supera els 75 anys d'edad